Fixed Departure Tours

Fixed Departure Tours

Fixed Departure Tours

Schedule Overland Departure Dates for Mt. Kailash and Manasarovar Tour 2019

 

Day Program Apr. May May May Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul Jul Aug Aug Aug Sep Sep  
01 Arrive KTM.  13  12  20  28  02  09  11  16  19  25 01 08 10 14 18  01 07   09  03  08  
02 Kathmandu  14  13  21  29  03  10  12  17  20 26  02 09 11 15 19  02  08  10  04  09  
03  Sabrubesi 15  14  22  30  03  11  13  18 21 27  03 10 12 16 20 03  09   11 05  10  
04 Kerung 16 15 23 31  04  12 14  19 22  28  04 11 13 17  21 04  10  12 06  11   
05 Kerung rest 17  16 24  01 05  13 15  20 23  29  05 12 14 18  22 05  11   13 07  12   
06 Saga/ Dongpa 18  17  25  02 06  14  16  21 24 30  06 13 15 19 23 06  12  14  08  13   
07 Manasarovar *19  *18 26 03 07  15  *17  22 25 01  07 14 *16 20 24 07  13  *15 09  *14  
08 Tarchen 20  19  27 04  08  16 18  23 26  02  08 15 17  21 25 08 14  16  10  15  
09 Derapuk 21  20  28  05  09  *17  19  24 27  03  09 *16 18  22 26 09  *15  17 11  16   
10 Zutulpuk 22  21  29 06 10 18 20  25 28  04  10 17  19  23 27  10  15  18  12  17   
11 Dongpa/ Saga 23  22  30 07 11 19 21  26  29  05  11 18  20  24 28 11  16  19  13  18   
12 Kerung 24  23 01 08  12  20  22  27  30  06  12 19  21  25 29 12  17  20 14  19   
13 Kathmandu 25  24  02 09 13  21  23  28 01  07  13 20  22  26 30 13  18  21  15  20   
 14  Departure 26 25  03 10 14  22 24  29 02  08  14 21  23  27 31 14  19  22 16  21   

 

* Indicates tour leaving for full moon day. * Indicates full moon day.
Schedule is subject to change under unavoidable circumstances.